Regels

De soep wordt niet zo heet gegeten als ie wordt opgediend, maar ook wij kunnen niet zonder een officieel reglement. Mocht dit uitgebreide reglement ergens niet in voorzien? In dat geval beslist de organisatie van De Osse Kwis. Lees het vooraf even door om teleurstelling te voorkomen.

Reglement De Osse Kwis

1. Algemeen
1.1. De Osse Kwis is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden.

1.2. De organisatie van De Osse Kwis is volledig in handen van Stichting DOK, hierna te noemen “de organisatie”

1.3. Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

1.4. Dit reglement zal aan ieder deelnemend team ter gelegenheid van de inschrijving worden toegezonden of overhandigd. Inschrijving als team is eerst mogelijk nadat u hebt verklaard te hebben kennis genomen van alle regels die betrekking hebben op De Osse Kwis, waaronder dit reglement, waarvan de voorwaarden, regels alsdan gelden als te zijn geaccepteerd.

2. Teams
2.1. Een team bestaat uit minimaal vier personen. Teams met minder dan vier personen zijn uitgesloten van deelname.

2.2. Er is geen maximum aan het aantal personen in een team.

2.3. Indien de teamnaam in eerdere edities reeds is ingediend, heeft de toenmalige bij de organisatie bekende contactpersoon het eerste recht op het opnieuw inschrijven van een team onder deze naam. Bij niet opnieuw inschrijven van dit team vervalt bovenstaand recht.

3. Inschrijven voor De Osse Kwis
3.1. Een team kan zich alleen inschrijven voor De Osse Kwis via het officiële inschrijfformulier dat op de website www.deossekwis.nl staat.

3.2. Het inschrijfformulier moet worden ingezonden door één van de teamleden. De organisatie correspondeert vervolgens uitsluitend met het team via dit teamlid (zie artikel 4.1).

3.3. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en tijdig te worden gezonden via de website www.deossekwis.nl.

3.4. De organisatie bepaalt jaarlijks de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten worden en mogen deelnemen aan De Osse Kwis, het aantal deelnemers, de termijn van deelname, en het aanvangstijdstip en eindtijdstip van De Osse Kwis.

4. Deelnemen aan De Osse Kwis
4.1. Na inschrijving door een volledig ingevuld inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt ieder team tijdig een bewijs van deelname.

4.2. Op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie krijgt het team uitsluitend na inlevering van het bewijs van deelname het De Osse Kwis vragenboekje uitgereikt.

4.3. Het team vult in dit het De Osse Kwis vragenboekje de antwoorden op de verschillende vragen in.

4.4. Het De Osse Kwis vragenboekje moet duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal worden ingevuld (zie artikel 5.2).

4.5. Het ingevulde De Osse Kwis vragenboekje moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Na het uiterste tijdstip ingeleverde vragenboekjes worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.

4.6. Gezien het bepaalde in artikel 5.6 wordt door de organisatie telkens en direct op het moment van inlevering en zo mogelijk in het bijzijn van de indiener het exacte tijdstip van inleveren/indienen vermeld.

4.7. Overige regels zullen worden opgenomen in het De Osse Kwis vragenboekje en zijn eveneens bindend.

4.8. Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

4.9. Niet naleving van dit reglement dan wel overige in het De Osse Kwis vragenboekje opgenomen regels leidt tot uitsluiting van deelname, een en ander ter beoordeling van de organisatie.

4.10. De organisatie is bij uitsluiting en bindend bevoegd te beoordelen of een inschrijver voldoet aan de door de organisatie gestelde criteria alsmede of een team wordt toegelaten deel te nemen dan wel van deelname wordt uitgesloten.

5. Prijswinnaar
5.1. Alleen de teams die hun De Osse Kwis vragenboekje tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd (zie artikel 4.5) dingen mee naar de prijzen.

5.2. Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.

5.3. Doel van De Osse Kwis is om zoveel mogelijk punten te behalen.

5.4. Een niet of slecht leesbaar dan wel niet in de Nederlandse taal gesteld, antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.

5.5. Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.

5.6. Bij een gelijk aantal punten zal de organisatie de plaatsen verdelen op volgorde van inlevering van de De Osse Kwis vragenboekjes. De organisatie vermeldt direct bij inlevering het exacte tijdstip van inlevering op het ingeleverde vragenboekje, welke tijdsvermelding voor de respectievelijke inschrijver als definitief en bindend, ook voor de beoordeling als in dit artikel bedoeld, wordt aanvaard.

5.7. De uitslag van De Osse Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie.

5.8. De uitslag van De Osse Kwis is bindend en staat niet ter discussie.

6. Prijzen
6.1. De organisatie stelt jaarlijks een aantal prijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar.

6.2. Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt naast de prijs ook een De Osse Kwis Wisseltrofee uitgereikt.

6.3. Als een team de De Osse Kwis Wisseltrofee drie keer achtereen heeft gewonnen, kan de Wisseltrofee door het team worden behouden.

6.4. De prijzen worden uitsluitend uitgereikt aan het teamlid op het correspondentieadres (zie artikel 3.2).

7. Tot slot
7.1. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal een uitspraak van de organisatie beslissend en voor alle betrokkenen bindend zijn.

7.2. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van De Osse Kwis.

7.3. Deelname voor teams en de teamleden geschiedt geheel op eigen risico.